Transport

Program ubezpieczeń dla firm transportowych

Brokerskie Biuro Ubezpieczeniowe INTER – MARK jest firmą, działającą w oparciu o Zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) nr 1259/03. Jesteśmy na rynku ubezpieczeniowym od ponad 13 lat.

Jako broker ubezpieczeniowy jesteśmy niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym – reprezentujemy interesy naszych Klientów. Wynegocjowane przez nas oferty ubezpieczeniowe są dostosowane do indywidualnej specyfiki i skali prowadzonej działalności i charakteryzują się optymalnym zakresem ubezpieczenia i atrakcyjnymi warunkami finansowymi.

Jak działamy/ etapy obsługi brokerskiej po uzyskaniu PEŁNOMOCNICTWA

 1. Udzielenie nam pełnomocnictwa przez Klienta, które upoważni brokera do występowania w imieniu Klienta na rynku ubezpieczeniowym,
 2. Przeprowadzamy analizę potrzeb ubezpieczeniowych Klienta,
 3. Negocjujemy warunki ubezpieczenia z wybranymi zakładami ubezpieczeniowymi,
 4. Przedstawiamy klientowi rezultaty naszych negocjacji (analizę ofert),
 5. sprawujemy nadzór nad realizacją warunków umowy ubezpieczeniowej,
 6. uczestniczymy przy sporządzaniu aneksów, koniecznych rozszerzeń ubezpieczeń, zgłaszania sprzedanych pojazdów i innych składników ubezpieczonego majątku,
 7. monitorujemy terminy kończących się polis i płatności składek, udzielamy pomocy przy likwidacji szkód – pomagamy przy formułowaniu roszczeń odszkodowawczych

            Specjalizacją biura są ubezpieczenia komunikacyjne oraz majątkowe.  Naszymi klientami są m.in. firmy transportowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, hurtownie, przedstawicielstwa handlowe. Dla naszych potencjalnych klientów przedstawicieli biznesu oferujemy kompleksowe ubezpieczenia dla firm. W oparciu o udzielone przez Klienta pisemnie pełnomocnictwo do działań w jego imieniu negocjujemy oferty zakładów ubezpieczeniowych, których celem jest wypracowanie najkorzystniejszych warunków zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia jak i warunków finansowych.  Umowy ubezpieczenia zawierane przy naszym udziale wykraczają poza standardy oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń, zapewniając m.in. optymalizację kosztów, kompletną ochronę, a także możliwość wdrożenia szeregu opcji dodatkowych, np. zarządzania ryzykiem

Ubezpieczenia flot samochodowych

Coroczne zestawienie cen ubezpieczeń dla kierowców, pokazujące, że w ciągu 12 miesięcy stawki w „komunikacji” poszły w górę. W ujęciu rocznym ceny OC wzrosły nawet o 120%, a stawki w AC niemal o 500% – wynika ze wspólnego raportu „Rzeczpospolitej” i Superpolisa.pl.

 W ubiegłym roku, ale i na początku tego roku stawki za OC ciągników samochodowych  kształtowały się na poziomie 3000 – 4000 zł, AC – stawki 1,2% – 1,5%, dzisiaj dla firmy posiadającej 100 pojazdów, w tym 40 ciągników samochodowych, przy umiarkowanej szkodowości składki są dużo wyższe, co najmniej na poziomie  6000 do 7000 zł, a często i jeszcze więcej. Natomiast, za AC od 1,8% do 2,5% i więcej.

Nasza firma brokerska proponuje podjęcie się negocjacji z najbardziej liczącymi się na rynku polskim zakładami ubezpieczeniowymi. Celem tych negocjacji jest wypracowanie dla naszych klientów jak najkorzystniejszych, na tym rozchwianym rynku ubezpieczeń komunikacyjnych warunków finansowych, przy jednocześnie szerokim zakresie ubezpieczenia uwzględniającym ich specyfikę i wymagania.

            Ubezpieczenia dla flot adresowane są  do firm posiadających własne lub leasingowane pojazdy. Specyfiką firmy transportowe jest posiadanie głównie ciągników samochodowych samochodów ciężarowych,, naczep czy ciężkich przyczep, w niektórych flotach duży jest też udział dostawczych. Natomiast samochody osobowe stanowią niewielką część floty samochodowej. i ciężarowych oraz lekkich przyczep ciężarowych. Przygotowujemy oferty ubezpieczenia flotowego dla przedsiębiorstw dysponujących nawet pięcioma, sześcioma pojazdami.

Na możliwość wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków finansowych  wpływ ma:

 • wielkość floty – im więcej pojazdów, tym większa szansa wynegocjowania atrakcyjnych stawek (niektóre zakłady ubezpieczeniowe za floty przyjmują 10 a nawet 20 pojazdów).
 • przebieg ubezpieczenia, czyli szkodowość z ostatnich kilku lat, obejmującej m.in. liczbę szkód oraz wartość wypłaconych odszkodowań,
 • zakres ochrony,
 • rodzaj, wiek pojazdu i struktura floty, charakter działalności prowadzonej przez firmę.

Każdy program ubezpieczeniowy negocjowany  jest indywidualnie  w zależności od  wymagań Klienta, od potrzeb jego  floty pojazdów i obejmuje następujące ryzyka

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów (OC),
 • Zakres ochrony AC od wszystkich ryzyk jest indywidualnie  uzupełniany  klauzulami takimi jak: brak udziału własnego, zniesieniem konsumpcji sumy ubezpieczenia, procentowego pomniejszania wartości części  czy też klauzulą ładunku,
 • Różne warianty likwidacji szkód, w tym uproszczoną  procedurę  likwidacji szkód powstałych na terenie RP,
 • Ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie Assistance ,
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej,

Nasze negocjowane programy ubezpieczenia floty spełniają wymagania stawiane przez firmy leasingowe.

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenie transportowe to bardzo ważny element funkcjonowania firm z branży transportowo-spedycyjno-logistycznej oraz produkcyjnych. Negocjujemy zakres i warunki finansowe dla:

 • Ubezpieczeń OC przewoźnika w transporcie krajowym/międzynarodowym
 • Ubezpieczeń ładunków (cargo) przewożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego i międzynarodowego: morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego i żeglugi śródlądowej oraz kombinowanego
 • Ubezpieczeń OC spedytora

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest dzisiaj koniecznym ubezpieczeniem przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone  osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia, w tym odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową. Obok podstawowego zakresu proponujemy rozszerzenia o

 • OC za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa
 • OC za szkody powstałe na skutek awarii instalacji i urządzeń
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • OC najemcy nieruchomości
 • OC pracodawcy
 • OC za szkody w mieniu przechowywanym/ poddanym obróbce
 • OC za szkody powstałe w wyniku zanieczyszczenia środowiska
 • OC za zniszczenie rzeczy użytkowanych na podstawie umowy najmu

oraz wiele innych klauzul, zapisów zapewniających większe bezpieczeństwo klienta przed roszczeniami kontrahentów.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenie „Ochrona prawna pojazdu”, m. in.

 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców uszkodzenia pojazdu lub szkód osobowych,
 • Obrona w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenie, np. spowodowanie wypadku z ofiarami, kolizji drogowej, obwinienie o złamanie przepisów ruchu drogowego,
 • Spory z umów ubezpieczenia zawartych z ubezpieczycielami komunikacyjnymi
 • Spory z innych umów dotyczących ubezpieczonego pojazdu (np. spory ze sprzedawcą pojazdu z tytułu wad fizycznych, naprawy pojazdu, z tytułu umów gwarancji jakości pojazdu)

Ubezpieczenia majątku firm

Podstawowym ubezpieczeniem majątkowych jest:

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie ochroną obejmuje ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe. Coraz częściej nasi klienci wybierają ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risks), jest to ubezpieczenie o większym zakresie – obejmuje ochroną mienie od wszystkich ryzyk za wyjątkiem tych zdarzeń, które są wyraźnie wyłączone.

 Ochrona ubezpieczeniowa majątku klienta w zależności od potrzeb jest uzupełniana / rozszerzana o dodatkowe klauzule lub szczegółowe zapisy jak

 • ubezpieczenie drobnych prac remontowych,
 • klauzulę automatycznego pokrycia, automatycznego pokrycia nowych lokalizacji,
 • ubezpieczenie od ryzyka wandalizmu lub dewastacji, w tym graffiti,
 • ubezpieczenie ryzyka katastrofy budowlanej. Jeżeli występuje takie uzasadnienie można również uzupełnić ubezpieczenie np. o kradzież zwykłą.
 • Klauzula odtworzenia dokumentów, usunięcia pozostałości po szkodzie i wiele innych klauzul, rozszerzeń, zapisów,

Inne ubezpieczenia majątku firm:

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje sprzęt elektroniczny stacjonarny, sprzęt elektroniczny przenośny i / lub na stałe zamontowany na samochodach, elektronicznie zapisane dane, licencjonowane oprogramowanie, zewnętrzne nośniki danych elektronicznych.
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • Ubezpieczenia zdrowotne

  Oferta Brokerskiego Biura Ubezpieczeniowego INTER – MARK z konieczności jest ogólna. Każde z przedstawionych powyżej ubezpieczeń zawiera szereg rozszerzeń, klauzul dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej www.inter-mark.pl. Pragniemy również nadmienić, iż opieka naszej firmy nie ogranicza się tylko do wynegocjowania najlepszego pod względem merytorycznym i finansowym ubezpieczenia, ale obejmuje również współpracę  przez cały okres ochrony ubezpieczeniowej, m.in. w zakresie pomocy przy likwidacji szkód, nadzoru nad przebiegiem ubezpieczeń, itd.

            Mamy nadzieję, że nasza oferta współpracy spotka się z Państwa zainteresowaniem i będziemy mieli możliwość jej zaprezentowania oraz rozwinięcia.  Będziemy wdzięczni za informację, czy są Państwo zainteresowani współpracą. Prosimy o kontakt mailowy:

biuro@inter-mark.pl   lub  telefoniczny  tel. 22 251 09 32

PEŁNOMOCNICTWO

 

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij