PROGRAM DLA HURTOWNI

Program

ubezpieczenia dla hurtowni

oraz producentów posiadających własne lub powierzone środki obrotowe

Program kierowany jest do przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż hurtową artykułów elektrycznych, metalowych, wielobranżowych, farmaceutycznych, stomatologicznych, chemicznych i innych oraz producentów posiadających własne lub powierzone środki obrotowe.

Ubezpieczenia komunikacyjne  dla flot

Ubezpieczenia dla flot adresowane są  do firm posiadających własne lub leasingowane pojazdy. Specyfiką  hurtowni jest posiadanie głównie samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych oraz lekkich przyczep ciężarowych. Sporadycznie, na ich stanie  znajdują się  ciągnik samochodowe, naczepy czy ciężkie przyczepy ciężarowe. Przygotowujemy oferty ubezpieczenia flotowego dla przedsiębiorstw dysponujących nawet pięcioma, sześcioma pojazdami.

Na możliwość wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków finansowych  wpływ ma:

 • wielkość floty – im więcej pojazdów, tym większa szansa wynegocjowania atrakcyjnych stawek (niektóre zakłady ubezpieczeniowe za floty przyjmują 10 a nawet 20 pojazdów).
 • przebieg ubezpieczenia, czyli szkodowość z ostatnich kilku lat, obejmującej m.in. liczbę szkód oraz wartość wypłaconych odszkodowań,
 • zakres ochrony,
 • rodzaj, wiek pojazdu i struktura floty,
 • charakter działalności prowadzonej przez firmę ,
 • oraz klauzule dodatkowe czy szczególne warunki dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy.

Każdy program ubezpieczeniowy negocjowany  jest indywidualnie  w zależności od  wymagań Klienta, od potrzeb jego  floty pojazdów i zapewnia

 • jasne procedury ubezpieczania pojazdów,
 • stałe stawki i warunki ubezpieczenia przez cały rok,
 • uproszczoną dokumentacje

Poszczególne ryzyka zapewniają ochronę interesów finansowych właściciela pojazdu z tytułu jego uszkodzenia (AC, Szyby, GAP), poszkodowanemu w zdarzeniu (OC, ZK, NNW), albo kierowcy pojazdu (assistance):

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów (OC),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZK),
 • Ubezpieczenie AC – Ubezpieczenie obejmujące ochroną interes finansowy właściciela ubezpieczonego pojazdu w zakresie uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu.
 • Zakres ochrony AC  od wszystkich ryzyk jest indywidualnie  uzupełniany  klauzulami takimi jak: brak udziału własnego, zniesieniem konsumpcji sumy ubezpieczenia czy też klauzulą ładunku,
 • Różne warianty likwidacji szkód, w tym uproszczoną  procedurę  likwidacji szkód powstałych na terenie RP,
 • Ubezpieczenie NW obejmuje ochroną trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i/lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu. powstałe w związku z ruchem pojazdu
 • Ubezpieczenie Assistance – Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy obejmuje ochroną interes finansowych kierowcy pojazdu wskutek nieprzewidzianych zdarzeń i tym samym konieczności udzielenia pomocy ,
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej począwszy od konsultacji telefonicznej z adwokatem od momentu wypadku prowadzonej po reprezentację  adwokata w trakcie procesu,

Ubezpieczenia majątku hurtowni

Prowadzimy negocjacje z zakładami ubezpieczeniowymi przy ubezpieczaniu hurtowni niskiego jak i wysokiego składowania. Przedmiotem ubezpieczenia są zarówno budynki i budowle, maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne, inne.  Podstawowym ubezpieczeniem majątkowych jest:

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie ochroną obejmuje ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe. Coraz częściej nasi klienci wybierają ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risks), jest to ubezpieczenie o większym zakresie – obejmuje ochroną mienie od wszystkich ryzyk za wyjątkiem tych zdarzeń, które są wyraźnie wyłączone.

Ochrona ubezpieczeniowa majątku klienta w zależności od potrzeb jest uzupełniana / rozszerzana o dodatkowe klauzule lub szczegółowe zapisy jak:

 • ubezpieczenie drobnych prac remontowych,
 • klauzulę automatycznego pokrycia, automatycznego pokrycia nowych lokalizacji,
 • ubezpieczenie od ryzyka wandalizmu lub dewastacji, w tym graffiti,
 • ubezpieczenie ryzyka katastrofy budowlanej. Jeżeli występuje takie uzasadnienie można również uzupełnić ubezpieczenie np. o kradzież zwykłą.
 • Klauzula odtworzenia dokumentów, usunięcia pozostałości po szkodzie i wiele innych klauzul, rozszerzeń, zapisów

Inne ubezpieczenia majątku firm:

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje sprzęt elektroniczny stacjonarny, sprzęt elektroniczny przenośny i / lub na stałe zamontowany na samochodach, elektronicznie zapisane dane, licencjonowane oprogramowanie, zewnętrzne nośniki danych elektronicznych.
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • Ubezpieczenia zdrowotne, grupowe na życie, NNW

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest dzisiaj koniecznym ubezpieczeniem przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Obok podstawowego zakresu, jakim jest  odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (tzw. odpowiedzialność cywilna deliktowa) proponujemy rozszerzenia o :

 • ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (tzw. Odpowiedzialność cywilna kontraktowa),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.

a w zależności od specyfiki  i potrzeb klienta negocjujemy warunki:

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt, za szkody związane z usunięciem produktu wadliwego oraz zastąpienie go produktem wolnym od wad, – ubezpieczenie to jest wówczas potrzebne dla hurtowni, gdy jest wada w produkcie/ towarze która wyrządziła szkodę u odbiorcy a w momencie dostarczenia towaru nieważna jest gwarancja producenta lub gdy producenta nie można odszukać,
 • ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców, oraz wiele innych klauzul, zapisów zapewniających większe bezpieczeństwo klienta przed roszczeniami kontrahentów

Ubezpieczenia mienia w transporcie (Cargo)

Ubezpieczenie ładunków w transporcie

 • Ochroną objęte jest każdego rodzaju mienie nowe lub używane, przewożone przez właściciela ładunku lub zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

Zakres ubezpieczenia:

 • podstawowy, ograniczony do : zdarzeń losowych, wypadku k  środka transportu, rabunku  (rozboju), kradzieży z włamaniem oraz kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu,
 • od wszystkich ryzyk : wszystkie szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu ładunku podczas jego przewozu oraz załadunku i rozładunku, powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego.

Rodzaje polis CARGO

 • jednostkowa – transport do miejsca docelowego lub transport do miejsca docelowego i powrót,
 • generalna (obrotowa)- polisa roczna obejmująca ochroną wszystkie transportowane ładunki:

danej firmy w okresie roku, przez danego przewoźnika bądź spedytora w okresie roku.

MIENIE W TRANSPORCIE KRAJOWYM

 • Oferta kierowana jest do firm przewożących mienie na terytorium RP, transportem wykonywanym przez przewoźnika zawodowego lub transportem własnym. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie przewożone w granicach Rzeczypospolitej Polskiej transportem drogowym, lotniczym, kolejowym i śródlądowym.
 • Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w zakresie:  podstawowym ograniczony do zdefiniowanych ryzyk lub pełnym: od  wszystkich  ryzyk  z  klauzulami m.in.  załadunku i rozładunku,
 • Polisy mogą być jednostkowe  lub generalne (obrotowe)

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

 • Przedmiotem ubezpieczenia jest eksportowane i importowane mienie przewożone na ryzyko ubezpieczającego transportem drogowym, lotniczym, kolejowym, wodnym śródlądowym oraz morskim lub kombinowanym.

Ubezpieczenie obejmuje mienie w transporcie międzynarodowym, ubezpieczane  na warunkach  Instytutowych  Klauzul  Ładunkowych  (Institute Cargo Clauses  (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09, ICC (C) 1/1/09 ), m. in. szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu mienia, powstałe wskutek zdarzenia  objętego ochroną ubezpieczeniową, za wyjątkiem ryzyk wyłączonych w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych i ogólnych.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenie „Ochrona prawna pojazdu”, m. in.

 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców uszkodzenia pojazdu lub szkód osobowych,
 • Obrona w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenie, np. spowodowanie wypadku z ofiarami, kolizji drogowej, obwinienie o złamanie przepisów ruchu drogowego,
 • Spory z umów ubezpieczenia zawartych z ubezpieczycielami komunikacyjnymi
 • Spory z innych umów dotyczących ubezpieczonego pojazdu (np. spory ze sprzedawcą pojazdu z tytułu wad fizycznych, naprawy pojazdu, z tytułu umów gwarancji jakości pojazdu);

Ubezpieczenie „Ochrona prawnej firm”, mi.in

 • Nieumyślne sprawy karne i o wykroczenie w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Sądowe spory dotyczące ubezpieczeń społecznych
 • Sądowe sprawy dotyczące naruszenia przepisów podatkowych

Pomoc przy likwidacji szkód

Jako firma brokerska czuwamy nad przebiegiem zawartych ubezpieczeń  przez naszego Klienta. Udzielamy pomocy przy likwidacji szkód – m.in. przy formułowaniu roszczeń odszkodowawczych., odwołujemy się od niesłusznych decyzji towarzystw ubezpieczeniowych

PEŁNOMOCNICTWO

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij