PROGRAM DLA FIRM USŁUGOWYCH

Program ubezpieczenia dla przedsiębiorstw

Program kierowany jest do przedsiębiorstw produkcyjnych, przedstawicielstw handlowych,  usługowych, prowadzących działalność finansową i innych,

Ubezpieczenia komunikacyjne  dla flot

Ubezpieczenia dla flot adresowane są  do firm posiadających własne lub leasingowane pojazdy. Specyfiką  , przedstawicielstw handlowych,  usługowych , prowadzących działalność  finansową  a  też przedsiębiorstw  produkcyjnych jest posiadanie  głównie  samochodów osobowych, w mniejszym stopniu pojazdów  dostawczych i ciężarowych oraz lekkich przyczep ciężarowych. Sporadycznie, na ich stanie  znajdują się  ciągnik samochodowe, naczepy czy ciężkie przyczepy ciężarowe. Przygotowujemy oferty ubezpieczenia flotowego dla przedsiębiorstw dysponujących nawet pięcioma, sześcioma pojazdami.

Na możliwość wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków finansowych  wpływ ma:

 • wielkość floty – im więcej pojazdów, tym większa szansa wynegocjowania atrakcyjnych stawek (niektóre zakłady ubezpieczeniowe za floty przyjmują 10 a nawet 20 pojazdów).
 • przebieg ubezpieczenia, czyli szkodowość  z ostatnich kilku lat, obejmującej m.in. liczbę szkód oraz wartość wypłaconych odszkodowań,
 • zakres ochrony,
 • rodzaj, wiek pojazdu i struktura floty,
 • charakter działalności prowadzonej przez firmę ,
 • oraz klauzule dodatkowe czy szczególne warunki dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy.

Każdy program ubezpieczeniowy negocjowany  jest indywidualnie  w zależności od  wymagań Klienta, od potrzeb jego  floty pojazdów i zapewnia

 • jasne procedury ubezpieczania pojazdów,
 • stałe stawki i warunki ubezpieczenia przez cały rok,
 • uproszczoną dokumentacje

Poszczególne  ryzyka zapewniają ochronę interesów finansowych właściciela pojazdu z tytułu jego uszkodzenia (AC, Szyby, GAP), poszkodowanemu w zdarzeniu (OC, ZK, NNW), albo kierowcy pojazdu (assistance):

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów (OC),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZK),
 • Ubezpieczenie AC – Ubezpieczenie obejmujące ochroną interes finansowy właściciela ubezpieczonego pojazdu w zakresie uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu.
 • Zakres ochrony AC  od wszystkich ryzyk jest indywidualnie  uzupełniany  klauzulami takimi jak: brak udziału własnego, zniesieniem konsumpcji sumy ubezpieczenia czy też klauzulą ładunku,
 • Różne warianty likwidacji szkód, w tym uproszczoną  procedurę  likwidacji szkód powstałych na terenie RP,
 • Ubezpieczenie NW obejmuje ochroną trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i/lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu. powstałe w związku z ruchem pojazdu
 • Ubezpieczenie Assistance – Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy obejmuje ochroną interes finansowych kierowcy pojazdu wskutek nieprzewidzianych zdarzeń i tym samym konieczności udzielenia pomocy ,
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej począwszy od konsultacji telefonicznej z adwokatem od momentu wypadku prowadzonej po reprezentację  adwokata w trakcie procesu,

Ubezpieczenia majątkowe

Przedmiotem ubezpieczenia są zarówno budynki i budowle, maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne, inne.  Podstawowym ubezpieczeniem majątkowych jest:

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie ochroną obejmuje ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe. Coraz częściej nasi klienci wybierają ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risks), jest to ubezpieczenie o większym zakresie –  obejmuje ochroną mienie od wszystkich ryzyk za wyjątkiem tych zdarzeń, które są wyraźnie wyłączone.

Ochrona ubezpieczeniowa majątku klienta w zależności od potrzeb jest uzupełniana / rozszerzana o dodatkowe klauzule lub szczegółowe zapisy jak:

 • ubezpieczenie drobnych prac remontowych,
 • klauzulę automatycznego pokrycia, automatycznego pokrycia nowych lokalizacji,
 • ubezpieczenie od ryzyka wandalizmu lub dewastacji, w tym graffiti,
 • ubezpieczenie ryzyka katastrofy budowlanej.
 • można również uzupełnić ubezpieczenie np. o kradzież zwykłą.
 • klauzula odtworzenia dokumentów, usunięcia pozostałości po szkodzie i wiele innych klauzul, rozszerzeń, zapisów

Inne ubezpieczenia majątku firm:

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje sprzęt elektroniczny stacjonarny, sprzęt elektroniczny przenośny , elektronicznie zapisane dane, licencjonowane oprogramowanie, zewnętrzne nośniki danych elektronicznych.
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń (awarii). Ubezpieczenie obejmuje ochronę maszyn i urządzeń przedsiębiorcy od szkód powstałych wskutek wszelkich zdarzeń, w szczególności: błędów w projektowaniu lub konstrukcji, eksploatacji, m. in w wyniku niewłaściwej obsługi, wandalizmu,
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych obejmuje ochroną czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny, aparaty i urządzenia elektroenergetyczne (z wyłączeniem linii przesyłowych), których wiek nie przekracza np. 25 lat
 • Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych dla inwestorów, głównych wykonawców lub podwykonawców. Obejmuje ochroną ubezpieczeniową prace kontraktowe oraz mienie stanowiące przedmiot budowy. Ochroną ubezpieczeniową można również objąć: otoczenie terenu budowy, odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy, sprzęt i wyposażenie budowlane, maszyny budowlane, czy mienie otaczające,
 • Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych.
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • ubezpieczenia grupowe na życie, ubezpieczenia NNW,

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest dzisiaj koniecznym ubezpieczeniem przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Obok podstawowego zakresu, jakim jest  odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (tzw. odpowiedzialność cywilna deliktowa) proponujemy rozszerzenia o :

 • ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (tzw. Odpowiedzialność cywilna kontraktowa),
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe poza terytorium RP,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.
 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości
 • szkody w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu poddanym obróbce lub innym czynnościom,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem,
 • szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
 • szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
 • szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem,
 • szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego podczas podróży służbowych, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt, za szkody związane z usunięciem produktu wadliwego oraz zastąpienie go produktem wolnym od wad, –

oraz wiele innych klauzul, zapisów zapewniających większe bezpieczeństwo klienta przed roszczeniami kontrahentów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

 

 • Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych  ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia, w tym odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,  szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa, wypadki wynikłe z czynności zawodowych wykonanych lub zaniechanych w okresie ubezpieczenia i inne ryzyka dodatkowe,

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności projektanta i wykonawcy systemów komputerowych,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków statutowych organów lub dyrekcji spółki oraz prokurentów,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i wychowawców

 

Ubezpieczenia mienia w transporcie (Cargo)

Ubezpieczenie ładunków w transporcie

 • Służy ochronie interesów ich właściciela, podczas gdy ubezpieczenie OC przewoźnika lub OC spedytora ze swej istoty ma zabezpieczyć interes przewoźnika bądź spedytora . Polisa  OC przewoźnika lub OC spedytora  chroni właściciela mienia tylko wówczas, gdy występuje wina przewoźnika lub spedytora. Nie ma natomiast ochrony takiego mienia, gdy brak jest winy przewoźnika lub spedytora, ochronę  pełną zapewnia tylko ubezpieczenie cargo.
 • Przewoźnik często nie odpowiada za szkody. Przyczyny mogą być różne np. sprawca nie został zidentyfikowany, szkoda nastąpiła w wyniku działania tzw. „siły wyższej, itp. W takim przypadku właściciel mienia jest narażony na poważne straty finansowe.

Przedmiot ubezpieczenia

 • Ochroną objęte jest każdego rodzaju mienie nowe lub używane, przewożone przez właściciela ładunku lub zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

Zakres ubezpieczenia:

 • podstawowy, ograniczony do : zdarzeń losowych, wypadku k  środka transportu, rabunku  (rozboju), kradzieży z włamaniem oraz kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu,
 • od wszystkich ryzyk : wszystkie szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu ładunku podczas jego przewozu oraz załadunku i rozładunku, powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego. Możliwe jest również  rozszerzenie  ubezpieczenia mienia podczas ekspozycji na wystawach lub targach oraz składowania mienia bezpośrednio przed i po wystawach, podczas składowania np.  do 60 dni w magazynach portowych bądź celnych przewoźnika lub spedytora, ryzyka polityczne (zamieszki, wojna).

Rodzaje polis CARGO

 • jednostkowa – transport do miejsca docelowego lub transport do miejsca docelowego i powrót,
 • generalna (obrotowa)- polisa roczna obejmująca ochroną wszystkie transportowane ładunki:

danej firmy w okresie roku, przez danego przewoźnika bądź spedytora w okresie roku.

MIENIE W TRANSPORCIE KRAJOWYM

 • Oferta kierowana jest do firm przewożących mienie na terytorium RP, transportem wykonywanym przez przewoźnika zawodowego lub transportem własnym. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie przewożone w granicach Rzeczypospolitej Polskiej transportem drogowym, lotniczym, kolejowym i śródlądowym.
 • Ubezpieczenie cargo jest przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców, producentów i handlowców, w tym również eksporterów i importerów, którzy w ramach swojej działalności sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary i w związku z tym są narażeni na powstanie szkody w trakcie realizacji transportu.
 • Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w zakresie:  podstawowym ograniczony do zdefiniowanych ryzyk lub pełnym: od  wszystkich  ryzyk  z  klauzulami m.in.  załadunku i rozładunku,
 • Polisy mogą być jednostkowe  lub generalne (obrotowe)

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

 • Przedmiotem ubezpieczenia jest eksportowane i importowane mienie przewożone na ryzyko ubezpieczającego transportem drogowym, lotniczym, kolejowym, wodnym śródlądowym oraz morskim lub kombinowanym.
 • Ubezpieczenie obejmuje mienie w transporcie międzynarodowym, ubezpieczane  na warunkach  Instytutowych  Klauzul  Ładunkowych  (Institute Cargo Clauses  (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09, ICC (C) 1/1/09 ), m. in. szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu mienia, powstałe wskutek zdarzenia  objętego ochroną ubezpieczeniową, za wyjątkiem ryzyk wyłączonych w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych i ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenie „Ochrona prawna pojazdu”, m. in.

 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców uszkodzenia pojazdu lub szkód osobowych,
 • Obrona w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenie, np. spowodowanie wypadku z ofiarami, kolizji drogowej, obwinienie o złamanie przepisów ruchu drogowego,
 • Spory z umów ubezpieczenia zawartych z ubezpieczycielami komunikacyjnymi
 • Spory z innych umów dotyczących ubezpieczonego pojazdu (np. spory ze sprzedawcą pojazdu z tytułu wad fizycznych, naprawy pojazdu, z tytułu umów gwarancji jakości pojazdu);

Ubezpieczenie „Ochrona prawnej firm”, mi.in

 • Nieumyślne sprawy karne i o wykroczenie w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Sądowe spory dotyczące ubezpieczeń społecznych
 • Sądowe sprawy dotyczące naruszenia przepisów podatkowych

Pomoc przy likwidacji szkód

Jako firma brokerska czuwamy nad przebiegiem zawartych ubezpieczeń  przez naszego Klienta. Udzielamy pomocy przy likwidacji szkód – m.in. przy formułowaniu roszczeń odszkodowawczych., odwołujemy się od niesłusznych decyzji towarzystw ubezpieczeniowych.

 

PEŁNOMOCNICTWO