PROGRAM DLA FIRM TRANSPORTOWYCH

Program ubezpieczenia dla firm transportowych

 

Ubezpieczenia komunikacyjne  dla flot

Ubezpieczenia dla flot adresowane są  do  firm transportowych, spedycyjnych, posiadających własne lub leasingowane pojazdy. Przygotowujemy oferty ubezpieczenia flotowego dla przedsiębiorstw dysponujących nawet pięcioma pojazdami.

Na możliwość wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków  finansowych  wpływ ma:

 • wielkość floty – im więcej pojazdów, tym większa szansa wynegocjowania atrakcyjnych stawek (niektóre zakłady ubezpieczeniowe  za floty przyjmują 10 a nawet 20 pojazdów).
 • przebieg ubezpieczenia, czyli szkodowość z ostatnich kilku lat, obejmującej m.in. liczbę szkód oraz wartość wypłaconych odszkodowań,
 • zakres ochrony,
 • rodzaj, wiek pojazdu i struktura floty – czy są to pojazdy osobowe, ciężarowe,  ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy ciężarowe.
 • charakter działalności prowadzonej przez firmę – transport międzynarodowy, krajowy, przewóz towarów niebezpiecznych (ADR-ów)
 • oraz klauzule dodatkowe czy szczególne warunki dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy.

Każdy program ubezpieczeniowy negocjowany  jest indywidualnie  w zależności od  wymagań Klienta, od potrzeb jego  floty pojazdów i zapewnia

 • jasne procedury ubezpieczania pojazdów,
 • stałe stawki i warunki ubezpieczenia przez cały rok,
 • uproszczoną dokumentacje

Poszczególne  ryzyka  zapewniają ochronę interesów finansowych właściciela pojazdu z tytułu jego uszkodzenia (AC, Szyby, GAP), poszkodowanemu w zdarzeniu (OC, ZK, NNW), albo kierowcy pojazdu (assistance).

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów (OC),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZK),
 • Ubezpieczenie AC – Ubezpieczenie obejmujące ochroną interes finansowy właściciela ubezpieczonego pojazdu w zakresie uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu.
 • Zakres ochrony AC  od wszystkich ryzyk jest indywidualnie  uzupełniany  klauzulami lub zapisami jak: brakiem udziałów własnych, wariantem serwisowym,  zniesieniem konsumpcji sumy ubezpieczenia czy też klauzulą  ładunku,
 • różne warianty likwidacji szkód, w tym uproszczoną  procedurę  likwidacji szkód powstałych na terenie RP
 • Ubezpieczenie NW obejmuje ochroną trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i/lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu. powstałe w związku z ruchem pojazdu
 • Ubezpieczenie Assistance – Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy obejmuje ochroną interes  finansowych kierowcy pojazdu wskutek nieprzewidzianych zdarzeń i tym samym konieczności udzielenia pomocy ,
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej począwszy od konsultacji telefonicznej z adwokatem od momentu wypadku prowadzonej po reprezentację  adwokata w trakcie procesu

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika (OCP)

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika obejmuje ochroną działalność zawodową z tytułu zawartych umów o przewóz towarów, dokonywanych przez przewoźnika, posiadającego uprawnienia do podejmowania i wykonywania transportu ( m.in. drogowego, kolejowego, morskiego czy lotniczego), uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy pamiętać, że Ubezpieczyciel odpowiada za zniszczony lub utracony przewożony ładunek tylko wówczas, gdy wina leży po stronie przewoźnika.

Przedmiot ubezpieczenia:

 • Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego, działającego w charakterze przewoźnika w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym, za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewozu:

w transporcie krajowym, na podstawie krajowego listu przewozowego lub na podstawie innego dokumentu przewozowego wystawionego zgodnie z ustawą Prawo Przewozowe;

w transporcie międzynarodowym, na podstawie listu przewozowego CMR wystawionego zgodnie z Konwencją CMR.

Odpowiedzialność cywilna spedytora (OCS)

Spedytor, wykonując swoją działalność, może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania nie tylko z tytułu utraty przesyłki lub jej uszkodzenia, ale również wtedy, kiedy przesyłka nie uległa uszkodzeniu lub utracie, a zleceniodawca poniósł szkodę na skutek wadliwego wykonania umowy spedycji.

Przedmiot ubezpieczenia:

 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody rzeczowe i szkody finansowe, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zakres ubezpieczenia:

 • Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych. Może ona zostać poszerzona o odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych. Przykładem takich usług może być kompletacja przesyłek, konfekcjonowanie towarów, dystrybucja towarów itp.

Ubezpieczenia mienia w transporcie (Cargo)

 • Ubezpieczenie cargo skierowane jest przede wszystkim do podmiotów świadczących kompleksową obsługę ładunku, a także do przedsiębiorstw, które ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku lub też są zobligowane do zawarcia takiego ubezpieczenia kontraktem handlowym, bądź też wymogami banku.

Ubezpieczenie ładunków w transporcie

 • Służy ochronie interesów ich właściciela, podczas gdy ubezpieczenie OC przewoźnika lub OC spedytora ze swej istoty ma zabezpieczyć interes przewoźnika bądź spedytora. Należy zwrócić uwagę, że polisa cargo będzie obejmowała ochroną również szkody, w których zniszczenie lub utrata towaru nastąpiła z winy wyżej wymienionych.
 • Istotnym czynnikiem przemawiającym za skorzystaniem z polisy cargo jest zakres ubezpieczenia. Mienie ubezpieczone jest na bazie wszystkich ryzyk, gdzie ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie zdarzenia powodujące szkodę, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych.. Polisa może mieć charakter jednostkowy lub obrotowy.

Przedmiot ubezpieczenia

 • Ochroną objęte jest każdego rodzaju mienie nowe lub używane, przewożone przez właściciela ładunku lub zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

Zakres ubezpieczenia:

 • podstawowy, ograniczony do : zdarzeń losowych, wypadku k  środka transportu, rabunku  (rozboju), kradzieży z włamaniem oraz kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu,
 • od wszystkich ryzyk : wszystkie szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu ładunku podczas jego przewozu oraz załadunku i rozładunku, powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń . Możliwe jest również  rozszerzenie  ubezpieczenia mienia podczas ekspozycji na wystawach lub targach oraz składowania mienia bezpośrednio przed i po wystawach.

Rodzaje polis CARGO

 • jednostkowa – transport do miejsca docelowego lub transport do miejsca docelowego i powrót,
 • generalna (obrotowa)- polisa roczna obejmująca ochroną wszystkie transportowane ładunki:

danej firmy w okresie roku, przez danego przewoźnika bądź spedytora w okresie roku.

MIENIE W TRANSPORCIE KRAJOWYM

 • Oferta kierowana jest do firm przewożących mienie na terytorium RP, transportem wykonywanym przez przewoźnika zawodowego lub transportem własnym. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie przewożone w granicach Rzeczypospolitej Polskiej transportem drogowym, lotniczym, kolejowym i śródlądowym.
 • Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w zakresie:  podstawowym ograniczony do zdefiniowanych ryzyk lub pełnym: od  wszystkich  ryzyk z klauzulami m.in.  załadunku i rozładunku,
 • Polisy mogą być jednostkowe  lub generalne (obrotowe)

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

 • Przedmiotem ubezpieczenia jest eksportowane i importowane mienie przewożone na ryzyko ubezpieczającego transportem drogowym, lotniczym, kolejowym, wodnym śródlądowym oraz morskim lub kombinowanym.
 • Ubezpieczenie obejmuje  mienie w transporcie  międzynarodowym, ubezpieczane na warunkach Instytutowych Klauzul Ładunkowych (Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09, ICC (C) 1/1/09 ), m. in. szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu mienia, powstałe wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, za wyjątkiem ryzyk wyłączonych w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych i ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ochrona mienia firmy od ognia i innych zdarzeń losowych

 • Ubezpieczenie chroni między innymi budynki i budowle (np. ogrodzenia, bramy, wolno stojące maszty antenowe, urządzenia reklamowe, instalacje), wyposażenie  firmy (np. maszyny, urządzenia), półprodukty, surowce, towary, wartości pieniężne  oraz przedmioty należące do pracowników.
 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie ochroną obejmuje ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe. Coraz częściej nasi klienci wybierają ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risks), jest to ubezpieczenie o większym zakresie – obejmuje ochroną mienie od wszystkich ryzyk za wyjątkiem tych zdarzeń, które są wyraźnie wyłączone.
 • Ochrona ubezpieczeniowa majątku klienta w zależności od potrzeb jest uzupełniana / rozszerzana o dodatkowe klauzule lub szczegółowe zapisy jak: ubezpieczenie drobnych prac remontowych, klauzulę automatycznego pokrycia, automatycznego pokrycia nowych lokalizacji, ubezpieczenie od ryzyka wandalizmu lub dewastacji, w tym graffiti, ubezpieczenie ryzyka katastrofy budowlanej. Jeżeli występuje takie uzasadnienie można również uzupełnić ubezpieczenie np. o kradzież zwykłą.

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

 • Ubezpieczeniem może zostać objęty stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny, dane i nośniki danych
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego, które nie zostało wyłączne w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

 • ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone  osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu, w tym m.in. :
 • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem,
 • szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
 • szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu  ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
 • odpowiedzialność cywilną pracodawcy,
 • odpowiedzialność cywilną  za szkody w mieniu przechowywanym,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe poza terytorium RP, i inne klauzule, rozszerzenia,

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenie „Ochrona prawna pojazdu”, m. in.

 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców uszkodzenia pojazdu lub szkód osobowych,
 • Obrona w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenie, np. spowodowanie wypadku z ofiarami, kolizji drogowej, obwinienie o złamanie przepisów ruchu drogowego,
 • Spory z umów ubezpieczenia zawartych z ubezpieczycielami komunikacyjnymi
 • Spory z innych umów dotyczących ubezpieczonego pojazdu (np. spory ze sprzedawcą pojazdu z tytułu wad fizycznych, naprawy pojazdu, z tytułu umów gwarancji jakości pojazdu);

Ubezpieczenie „Ochrona prawnej firm”, mi.in

 • Nieumyślne sprawy karne i o wykroczenie w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Sądowe spory dotyczące ubezpieczeń społecznych
 • Sądowe sprawy dotyczące naruszenia przepisów podatkowych

Pomoc przy likwidacji szkód

Jako firma brokerska czuwamy nad przebiegiem zawartych ubezpieczeń  przez naszego Klienta. Udzielamy pomocy przy likwidacji szkód – m.in. przy formułowaniu roszczeń odszkodowawczych., odwołujemy się od niesłusznych decyzji towarzystw ubezpieczeniowych

PEŁNOMOCNICTWO

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij