O NAS

Brokerskie Biuro Ubezpieczeniowe INTER – MARK jest polską firmą, działającą w oparciu o Zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (d.  PUNU, obecnie KNF)) nr 1259 /03.

 • Specjalizacją biura są ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, finansowe i życiowe.
 • Działamy tylko w oparciu o udzielone przez Klienta pełnomocnictwo, które upoważnia nas do negocjacji z zakładami ubezpieczeniowymi, do przygotowania programu ochrony ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia tylko jednego ryzyka,
 • Prowadzimy negocjacje warunków ubezpieczenia (ofert) z wybranymi zakładami ubezpieczeniowymi.
 • Przedstawiamy Klientowi analizę  wynegocjowanych warunków ubezpieczenia (ofert),
 • Po zawarciu ubezpieczenia administrujemy zawartymi polisami, monitorujemy terminy kończących się polis i płatności składek, uczestniczymy przy sporządzaniu aneksów, cesji, koniecznych rozszerzeń ubezpieczeń, informujemy o sprzedaży ubezpieczonego mienia, itd.
 • Udzielamy pomocy przy likwidacji szkód – m.in. przy formułowaniu roszczeń odszkodowawczych. Odwołujemy się od niesłusznych decyzji towarzystw Ubezpieczeniowych.

*) Wszystkie powyższe usługi są dla Klienta  bezpłatne – za zawarcie umowy ubezpieczenia broker jest  wynagradzany przez towarzystwa ubezpieczeniowe w formie kurtażu

 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne flot

Dla kogo ?

Ubezpieczenie to kierowane jest do Klientów posiadających floty samochodowe. Zakłady ubezpieczeniowe za  flotę samochodów uważają od 10 lub nawet od 20  pojazdów. My jesteśmy w stanie podjąć się negocjacji ubezpieczenia również dla małych flot, od 5 pojazdów, chociaż wiele zakładów niechętnie podejmuje się ich ubezpieczenia na warunkach flotowych. Pamiętajmy, że ubezpieczenie  zbiorcze wszystkich pojazdów –  jak ciągników samochodowych, naczep, przyczep, pojazdów ciężarowych i osobowych będzie tańsze.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Prowadzimy negocjacje w zakresie ubezpieczenia flot samochodowych: OC – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów; AC ― ubezpieczenia autocasco, ubezpieczenia Assistance, NNW ― ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów, ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia szyb.

Korzyści

 • Wynegocjowane przez nas oferty to przegląd zakresu ubezpieczeń i warunków finansowych  prezentowanych przez największe zakłady ubezpieczeniowe, jak PZU S.A., STU ERGO HESTIA S.A., TUiR WARTA S.A., COMPENSA TU S.A., TUiR Allianz Polska S.A., UNIQA TU S.A. Gothaer TU S.A. i inne, to często najlepsze na rynku ubezpieczenia komunikacyjne dla flot pojazdów.
 • Proponowane  przez nas w ofertach ubezpieczenia komunikacyjne dla flot pojazdów to często kompilacja kilku produktów, które łącznie pozwalają zapewnić pełną ochronę ubezpieczonego mienia.
 • Przygotowujemy  odpowiedni dla każdego Klienta indywidualny program ubezpieczeń komunikacyjnych   zgodny z oczekiwaniami klienta,
 • Negocjujemy warunki z maksymalną ochroną, ze zniesionym udziałem własnym, w wariancie serwisowym, ze zniesioną konsumpcją sumy ubezpieczenia, z dodatkowymi klauzulami, jak np. klauzulą badań technicznych, klauzula szkód powstałych przez przewożony ładunek, czy klauzulą  uproszczonej likwidacji szkód,
 • Dla klientów pragnących obniżyć koszty finansowe ubezpieczenia flot negocjujemy warunki wprowadzania wyższej franszyzy integralnej lub redukcyjnej, wprowadzeniem udziałów własnych, czy też górnych limitów odpowiedzialności za pojedyncze szkody lub dla całej floty,
 • Dostosowujemy do wymagań Klientów zakres usług assistance na terytorium Polski czy też Europy, ale też warunki NNW, lub ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i ubezpieczenia szyb,
 • Negocjujemy również warunki likwidacji szkód.

 

Ubezpieczenia majątku firm

Dla kogo ?

Przygotowujemy programy ubezpieczeniowe dla całego majątku będącego w posiadaniu firm: jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenie, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo), oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte są  szkody w mieniu powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia losowego, które nie zostało wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych. W szczególności ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w związku z:

 • pożarem, bezpośrednim uderzeniem pioruna, eksplozją, huraganem, deszczem nawalnym, powodzią, gradem, lawiną, śniegiem, osuwaniem lub zapadaniem się ziemi, uderzeniem pojazdu, upadkiem statku powietrznego,  dymem i sadzą, szkodami wodociągowymi, upadkiem drzew, przepięciami spowodowanymi wyładowaniem atmosferycznym,
 • kradzieżą z włamaniem, rabunkiem, celowym uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia przez osoby trzecie
 • akcją ratowniczą prowadzoną w związku z zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia

Istotne znaczenie w negocjacjach zmierzających do uzyskania pełnej ochrony ubezpieczanego mienia jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyka i koszty niestandardowe oraz włączenie dodatkowych klauzul, jak:

 • klauzule przepięć: drobnych prac remontowo-budowlanych: katastrofy budowlanej; miejsca ubezpieczenia: ubezpieczenia nowych inwestycji: zrzeczenia się prawa do regresu: dewastacji, klauzula graffiti, i inne,

Ochronę można dodatkowo rozszerzyć o :

 • ubezpieczenie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych podczas ich transportu
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, gdzie ochroną objęty jest sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, sprzęt medyczny, sprzęt przemysłu graficznego, zewnętrzne nośniki danych, oprogramowanie będące własnością przedsiębiorcy z możliwością włączenia klauzul dodatkowych w zależności od indywidualnych potrzeb,

Jednym z najważniejszych ubezpieczeń zapewniających pełną ochronę majątku firmy  jest Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawowym zakresem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa, którą można w zależności od potrzeb klienta uzupełnić o szereg klauzul, jak np.

 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • odpowiedzialność cywilną pracodawcy,
 • szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników  podczas podróży służbowych, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii,
 • szkody w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem,
 • szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
 • szkody wynikłe z działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów,
 • szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
 • szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.
 • OC za szkody wyrządzone przez, produkt, półprodukt, koszty wycofania wadliwego produktu z rynku
 • i wiele innych, w zależności od potrzeb wynikających z działalności gospodarczej Klienta,

Wymienione powyżej klauzule nadają kształt poszczególnym ubezpieczeniom  i są przykładem możliwości stosowania podobnych rozwiązań, rozszerzeń przy budowie innych ubezpieczeniach, jak np.

 • Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym lub krajowym (cargo)
 • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR
 • Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, w tym też zawodu projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego, projektanta i wykonawcy systemów komputerowych

Korzyści

 • Przygotowany przez nas program ubezpieczeniowy czy też jednostkowe ubezpieczenia to wypadkowa najlepszych rozwiązań proponowanych w ofertach przygotowywanych przez najlepszych ubezpieczycieli na rynku ubezpieczeń majątkowych, jak PZU S.A., STU ERGO HESTIA S.A., TUiR WARTA S.A., TUiR Allianz Polska S.A., GOTHAER TU S.A. , UNIQA TU S.A. i inne,
 • Wynegocjowany przez nas program ubezpieczeń majątkowych jest programem indywidualnym, wynikającym ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej przez firmę,
 • Program daje możliwość wprowadzania aneksami zmian w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej majątku klienta,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Przygotowujemy programy ubezpieczeniowe dla pracowników firm,  chroniących od szkód powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie to oznacza wiele korzyści dla przedsiębiorcy (pracodawcy), m.in.:

 • pozwala wliczyć składki ubezpieczeniowe w koszty uzyskania przychodu,
 • zmniejsza ryzyko wypłaty z budżetu firmy na odszkodowania dla pracowników i rodziny w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,
 • pozwala skutecznie bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony pracowników,
 • działa jak bardzo pożądany dodatkowy pakiet socjalny,

Największe korzyści ubezpieczenie NNW daje jednak pracownikom, jak:

 • ochrona zdrowia i życia w czasie wykonywania czynności służbowych,
 • odprawa pośmiertna dla rodziny,
 • gwarancja pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji oraz operacji plastycznej niezbędnych po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku,

Jednym z istotnych ubezpieczeń jest ubezpieczenie kosztów leczenia dla pracowników delegowanych poza granice RP.

Ubezpieczenie rekompensuje niezbędne i udokumentowane koszty leczenia poniesione przez pracownika poza granicami RP, w tym koszty transportu, ratownictwa, odpowiedzialności cywilnej.

Grupowe ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie skierowane jest do firm o różnej strukturze i wielkości. Szeroki zakres świadczeń połączony często z assistance medycznym zapewnia pracodawcom i pracownikom poczucie bezpieczeństwa, stabilizację i spokojną, efektywną pracę.

 • świadczenia w ubezpieczeniu dopasowywane są do  indywidualnych potrzeb i obejmują ochroną kilkadziesiąt zdarzeń o charakterze wypadkowym, zdrowotnym i rodzinnym,
 • natomiast pakiet usług Assistance medyczny jest często uzupełnieniem świadczeń publicznej służby zdrowia w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne zapewnia pracownikom firm dostęp do opieki medycznej na najwyższym poziomie, w komfortowych warunkach i dogodnym terminie. Jest to jedna z najpopularniejszych form motywacji pozafinansowej, gwarantująca wysoki poziom satysfakcji pracowników.

Atutami grupowego ubezpieczenia zdrowotnego jest dostęp do lekarzy wszystkich specjalności bez limitów i skierowań, w cenie każdego pakietu zawarte są badania laboratoryjne i diagnostyczne, i inne

Ubezpieczenie utraty przychodu w wyniku NNW lub choroby

Ubezpieczenie adresowane jest do osób wykonujących wolne zawody/ prowadzących własną działalność gospodarczą, zawodów medycznych na kontrakcie i zawodów medycznych z własną praktyką.

 • ubezpieczenie jest zabezpieczeniem utraty dochodów z wykonywanej działalności zawodowej,
 • jest świadczeniem dziennym w przypadku czasowej niezdolności do pracy na skutek choroby lub NNW,
 • świadczenie przysługuje w przypadku niezdolności do pracy trwającej minimum 15 dni (wypadek lub pobyt w szpitalu) lub minimum 30 dniowej choroby.
 • wypłata świadczenia obejmuje od 1 go dnia czasowej niezdolności do pracy, maksymalnie do 365 dni,

Oferta Brokerskiego Biura Ubezpieczeniowego INTER – MARK z konieczności jest ogólna. Każde z przedstawionych powyżej ubezpieczeń zawiera szereg rozszerzeń, klauzul dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Budowa każdego programu ubezpieczeniowego lub pojedynczego ubezpieczenia to jak układanie puzzli,  tworzenie z ogólnych warunków ubezpieczenia, poszczególnych klauzul, zapisów, wyjątkowego, indywidualnego ubezpieczenia.  Pragniemy również nadmienić, iż współpraca z naszą firmą nie ogranicza się tylko do wynegocjowania najlepszego pod względem merytorycznym i finansowym ubezpieczenia, ale obejmuje również współpracę  przez cały okres ochrony ubezpieczeniowej, m.in. w zakresie pomocy przy likwidacji szkód, nadzoru nad przebiegiem ubezpieczeń, itd.

Mamy nadzieję, że nasza oferta współpracy spotka się z Państwa zainteresowaniem i będziemy mieli możliwość jej zaprezentowania oraz rozwinięcia. Będziemy wdzięczni za informację, czy są Państwo zainteresowani współpracą. Prosimy o kontakt mailowy:  biuro@inter-mark.pl   lub  telefoniczny  tel.  +48 508 344 346

 

pozostaję do Państwa dyspozycji

          Marek Głowacki

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij