KIM JEST BROKER ?

Kim jest broker ubezpieczeniowy ?

Brokerem ubezpieczeniowym, zgodnie z art. 20 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Broker ubezpieczeniowy, zgodnie z art. 23 ust. 1, może wykonywać czynności brokerskie wyłącznie przez osoby fizyczne, które spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a-e ustawy.

Zgodnie z art. 4 pkt 2 czynności brokerskie są wykonywane w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej i polegają na: zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

Broker ubezpieczeniowy prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie ubezpieczeniowym na rzecz i w imieniu klienta, od którego otrzymała pełnomocnictwo.

Zgodnie z art. 24 ust. 1. ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym broker ubezpieczeniowy nie może:

1) wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych;

2) pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń;

3) być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń;

4) posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy:

1) umowy ubezpieczenia, na podstawie której broker ubezpieczeniowy jest ubezpieczonym lub ubezpieczającym, ani umowy zawartej przez brokera ubezpieczeniowego z zakładem ubezpieczeń, dotyczących sposobu wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich;

Kogo reprezentuje broker ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy jest to pośrednik reprezentujący interesy klienta przed towarzystwem ubezpieczeniowym w celu zawarcia umowy ubezpieczenia. Broker nie jest związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Strona internetowa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

http://www.knf.gov.pl

Strona internetowa Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

http://www.polbrokers.pl

 

PEŁNOMOCNICTWO

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij